Home             My Account             Shopping Cart             Logout

Search form

Biển Tuệ Thương Ca (Paperback)

Biển Tuệ Thương Ca By Tác Giả Nhiều Cover Image
$13.00
Ships from warehouse to store in 3-6 business days

Description


Nghĩ rằng hai mươi năm về trước đ rất kh , hai mươi năm sau nữa c ng kh hơn, khi đ n hậu học ch ng con giờ đ y l m sao c thể t m thấy tung t ch của bậc Ch n Nh n Ni Trưởng, như c nh chim đ h t dấu tr n d ng's ng sinh tử, h a trời kh ng - Nhạn v di t ch chi , thủy v lưu ảnh chi t m - D ng's ng kh ng cố lưu giữ b ng h nh h i, m Ni Trưởng cũng kh ng mong giữ lại b ng h nh chăng?


Kẻ hậu học đi t m tr n những cung bậc thời gian, nơi b ng nắng rọi l n d ng huyễn h a, heo h t bờ hoang ảnh giả, Ch n diện của bậc Đại sư m nh m ng như BIỂN, kẻ ch o thuyền tuy thấy ch n trời xa m kh ng thể lường hết chiều k ch bao la của TUỆ ph p.


Nơi đ y với l ng th nh k nh, tưởng niệm hai mươi năm ng y vắng b ng Thầy v để tri n một bậc T ng L m Ni Trưởng đ d ng hiến trọn vẹn cả cuộc sống thanh tu cho sự nghiệp hoằng dương Ch nh ph p, đ để lại một di sản cho nền văn học Việt nam hiện đại n i chung v tư tưởng Phật gi o Việt nam n i ri ng, rất to lớn m c c thế hệ hậu học ch ng con h m nay v mai sau được thừa hưởng, tr n qu v c ng.


Hoa trắng d vỡ tr n đại dương's ng cả, ng n năm sau vẫn trổ tr n đồi.


Hoa Đ m số đặc biệt n y ra mắt chủ yếu với độc giả Lam vi n nh n kỷ niệm 20 năm ng y vi n tịch của Ni Trưởng, từ biến cố đau thương của Phật gi o đồ n i chung v Ni Ch ng n i ri ng, v o ng y ng y 7 th ng 12, 2023, l kết tập c tuyển chọn một số tư liệu li n quan h nh trạng của Thầy từng được phổ biến trước đ y qua nhiều h nh thức tập in v online. Nơi đ y chỉ l sự g p nhặt v t i hiện trong một h nh tướng kh c, m t m nguyện của người bi n tập thủy chung chỉ mong x y dựng một tủ's ch Gia Đ nh Phật Tử, gi p Anh-Chị-Em Huynh trưởng c cơ sở tham khảo, học v h nh Đạo trong vai tr hướng dẫn tuổi trẻ Phật gi o. Đ y đ ch thực l một niềm vinh dự nhưng đồng thời l một trọng tr ch. Bởi kẻ hậu học may mắn được ch o thuyền tr n d ng BIỂN TUỆ, th chẳng thể như người đứng trong n i m ngắm nh n.


"Bất thức Lư San ch n diện mục,

chỉ duy n th n tại thử san trung."*

____ T Đ ng Pha


Ng y 07 th ng 12 năm 2023

Hoa Đ m

* T Thức 蘇軾 不識廬山真面目, 只緣身在此山中 (Đề T y L m b ch 題西林壁) (Tại sao) kh ng biết được h nh trạng thật xưa nay của n i Lư, Chỉ l v th n m nh ở ngay trong d y n i ấy (tức l bị hạn hẹp từ g c cạnh nh n của m nh).
Product Details
ISBN: 9798869037411
Publisher: Lotus Media
Publication Date: December 7th, 2023
Pages: 240
Language: Vietnamese

Free Media Mail shipping on U.S. orders over $75